UK

Публічна оферта

1. Загальні положення.

1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «РІДНІ»», ідентифікаційний код юридичної особи 38425626, що знаходиться за адресою: Україна, 79015, Львівська обл., місто Львів, вулиця Порохова, будинок 20 Д, офіс 68 (далі – «Фонд»), в особі директора Романяк Мар’яни Олегівни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://ridni.org.ua (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.4. З моменту надання пожертви в порядку, визначеному цією Офертою, Договір щодо надання благодійної пожертви, істотні умови якого передбачені цією Офертою, а інші умови Договору врегульовуються чинним законодавством України, вважається укладеним.

1.5. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

2. Предмет договору

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву, у власність Фонду грошові кошти на забезпечення статутної діяльності Фонду, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов'язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України або з метою організації діяльності Фонду.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. За цим Договором благодійна пожертва надається без жодних відкладальних або скасувальних обставин та без будь-яких умов щодо використання відповідної пожертви Фондом.

2.4. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право отримати від Фонду інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

2.5. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.

3. Діяльність фонду

3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність у сфері допомоги дітям, їхнім сім’ям, в тому числі щодо охорони здоров'я, надання благодійної допомоги їм, а також проводить інші види благодійної діяльності, що відповідає меті діяльності Фонду відповідно до його Статуту.

3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

3.3. Статут Фонду, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.

3.4. У випадку необхідності, Фонд має право використовувати кошти з іншою метою, ніж передбачена на сайті Фонду, в межах статутних завдань Фонду або з метою організацї діяльності Фонду.

4. Внесення пожертви та акцепт оферти

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її одним з наступних способів:

4.1.1. здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або;

4.1.2. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків та інші платіжні системи.

4.2. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.

4.3. Відповідно до цієї Оферти та Договору, благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України, а також організації діяльності Фонду. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.4. У випадку бажання Благодійника надати пожертву з конкретною метою, Благодійник має право звернутись до Фонду для укладення окремого договору щодо надання благодійної пожертви з цільовим призначенням. Умови такого Договору узгоджуються Сторонами окремо. Якщо Благодійник при внесенні пожертви визначив її конкретну ціль без попереднього погодження з Фондом, Фонд має право використати відповідну пожертву в цілях, що визначені цією Офертою.

4.5. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхнього надходження.

4.6. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.

4.7. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.

4.8. Грошові кошти, що перераховані, як пожертва є безповоротніми, тому не можуть бути повернені Благодійнику, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України.

4.9. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.

4.10. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності або з метою організації діяльності Фонду.

5.2. Відповідної цієї Оферти та Договору, що вважається укладеним, шляхом приймання її Благодійником, Фонд має п раво самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, а конкретна ціль пожертви може визначатись Сторонами окремими домовленостям в рамках окремого правочину.

5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат.

5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання благодійної допомоги Фонду відповідно до звітності, що розміщена на сайті Фонду. У випадку відсутності необхідної інформації, Благодійник має право вимагати доступ до інформації виключно в порядку та межах, що визначені законодавством України.

5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує:

5.5.1. свою дієздатність,

5.5.2. добровільність укладання правочину,

5.5.3. що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.5.4. У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

5.6. Фонд не несе відповідальності, у випадку надання пожертви джерело походження якої є незаконним або є непідтвердженим. В будь-якому разі Благодійник несе відповідальність самостійно, а Фонд не приймає жодних претензій щодо незаконності походження коштів або непідтвердження їх походження.

6. Заключні положення

6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім'я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов'язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому відомо про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Фонд зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

Підпис уповноваженої особи:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РІДНІ»»
Місцезнаходження: Україна, 79015, Львівська обл., місто Львів, вулиця Порохова, будинок
20 Д, офіс 68
Ідентифікаційний код юридичної особи: 38425626

ДИРЕКТОР РОМАНЯК М.О.

Гаряча лінія фонду:
0 800 300 484